Rekrutacja

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 1 w związku z art.29 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),

 

Zarządzenia NR 4/2021 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiewo

 

 

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej odbywa się od 1 marca do 26 marca każdego roku.

 

 I Obowiązek szkolny

Do klas I przyjmowane są:

a)dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

b)dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

II Zasady rekrutacji

 

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

 

 1. Do obwodu szkoły należą następujące miejscowości:
  a) Wsie – Bysław, Bysławek, Minikowo, Płazowo, Teolog, Wełpin,
  b) Osady – Szumiąca, Zamrzenica,
  c)Leśnictwo Wandowo.

 

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły”. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

 

 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 1. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje pedagog szkolny wraz z wychowawcami klas po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

 

III Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 

 1. Druk: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” można otrzymać w sekretariacie szkoły oraz pobrać ze strony internetowej szkoły www. spbyslaw.edu.pl.

 

 1. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły do 26 marca danego roku.

 

 1. Celem przeprowadzenia rekrutacji   dyrektor   powołuje   komisję   w   składzie: przewodniczący – wicedyrektor, członkowie – pedagog szkolny i wychowawcy klas pierwszych (komisja składa się z minimum 3 osób).
  a) komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji,
  b) komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.

 

 1. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 30 kwietnia. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole.

 

Załczniki: