DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-04-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Treści spod kursora nie spełniają trzech głównych wymagań,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Kod strony internetowej nie jest wolny od błędów.

Wyłączenia:

 • Mapy zostały zwolnione z zapewnienia dostępności cyfrowej.
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Ortmann, sekretariat@spbyslaw.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 727 923 820. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły można dojechać od ulicy Kwiatowej oraz Polnej. Dojazd i dostęp do budynku – droga utwardzona. Budynek posiada 2 wejścia do budynku od strony każdego z parkingów. Przed drzwiami głównymi znajduje się 1 stopnień schodowy i następnie wejście na parter po 10 schodach. W budynku brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 2. Budynek 2 piętrowy. Posiada szerokie klatki schodowe i korytarze. W budynku nie ma windy. Brak również toalety dla osób niepełnosprawnych. Schody posiadają spoczniki.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. – nie dostosowane.
 4. Wyznaczone i oznakowane jedno miejsce parkingowe.
 5. Nie można wejść z psem do budynku (informacja na drzwiach wejściowych.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć: brak.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.