Projekty w Naszej Szkole

KOD DO PRZESZŁOŚCI

Realizacja: 2022r.

OSE – Ogólnopolska sieć edukacyjna

Realizacja: 2019r.
cel projektu: Udostępnienie wszystkim szkołom szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Podnoszenie poziomu cyfrowych kompetencji uczniów i otwarcie ich na nowe technologie. Wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez umożliwienie dostępu do zasobów edukacyjnych.

Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo

Realizacja: 2020

„Lubiewo – internet – edukacj@”

Realizacja: 2014-2021

Ćwiczę, uczę się, wygrywam.

Realizacja: maj 2013.r.-

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych, zainteresowanie pogłębiania wiedzy chemicznej w odniesieniu do realizacji dalszych etapów edukacyjnych i zawodowych, kształtowanie umiejętności kreatywnego poszukiwania źródeł wiedzy na określony temat, umiejętności angażowania się w pracę zespołową oraz wywiązywania się z powierzonych zadań, podwyższenie samooceny poprzez umiejętności publicznego zaprezentowania swojej pracy.

„ MKK- Moje Kluczowe Kompetencje”

Cel projektu: wzrost kompetencji kluczowych i poprawa wyników w nauce w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych oraz przedsiębiorczości.

Regionalne Koła Naukowe:

Realizacja: 2012r. / 2013r.

Cel projektu: Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych z zakresu fizyki, matematyki, informatyki i astronomii dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja zajęć ma na celu zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi oraz zachęcenie ich do studiowania nauk ścisłych w przyszłości.

 

Badania „Dydaktyka literatury języka polskiego…”

Realizacja: październik- listopad 2012r. , styczeń-luty 2013r.

Cel projektu: sprawdzenie, jak w praktyce szkolnej na III etapie edukacyjnym funkcjonuje nowa podstawa programowa z języka polskiego oraz wypracowanie narzędzi dydaktycznych wspierających jej wdrażanie.

 

Za rękę z Einsteinem

Projekt „Za rękę z Einsteinem – edycja II” jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Podnosimy Osiągnięcia Edukacyjne Uczniów

CELEM PROJEKTU BYŁ: Wzrost efektów kształcenia 7 tys. uczniów, wyrażający się podwyższeniem ocen szkolnych w stosunku do wcześniej otrzymywanych z matematyki, przyrody lub informatyki i j. obcego. Poza tym projekt wspomógł:

 

Borowiacy w labiryntach wiedzy

W ramach tego projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczne, dydaktyczno – wyrównawcze oraz pozalekcyjne pozwolające nie tylko na wyrównanie szans edukacyjnych, ale także na rozwój zamiłowań i zainteresowań uczniów. Szkoła w ramach projektu otrzymała pomoce dydaktyczne niezbędne w realizacji zadań wynikających z projektu, a każdy z uczestników gadżety promocyjne.

 

W drodze do sukcesu

Celem ogólnym projektu „DROGA DO SUKCESU” jest stworzenie uczniom klas IV-V szkoły podstawowej szans na bogatszy rozwój intelektualno-osobowościowy oraz fizyczny, wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w procesie nauczania, wszechstronne przygotowanie uczniów do wejścia w dorosłe życie osobiste, zawodowe i społeczne.

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Realizacja 2007 i 2008

Realizacja pomoc przedmedyczna

 

Akademia młodych noblistów

Celem projektu jest wdrożenie ponadregionalnych programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych przez 3 lata szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych na poziomie gimnazjalnym.

 

Szkolne Ośrodki Kariery

W szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych zostały utworzone na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003 – 2005.

 

Szkoła Marzeń

 

Projekt finansowany był z budżetu państwa oraz przez Europejski Fundusz Społeczny. Główni organizatorzy to: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Borowiacy w teatrze życia

Projekt Borowiacy w teatrze życia dofinansowany jest ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Budowa sali gimnastycznej

Udział finansowy w budowie:

  • 35,48% – Unia Europejska
  • 10% – budżet państwa
  • 54,52% – budżet gminy

 

Centrum Aktywności Gimnazjalisty

To projekt modelowy na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych wsi i miast realizowany od 2002 roku przez Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim. Program realizowany przy współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży i finansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację “Wolność” I edycja CAG-ów 2002/2003

 

ICIM w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
“Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia
poprzez promowanie zachowań przyczyniających sie do zwiększenia szans zatrudnienia
oraz inwestowania w zasoby ludzkie

 

 

Internet w szkołach

Prezydent ofiarował szkołom 118 pracowni komputerowych. Pracownie  komputerowe z dostępem do internetu otrzymały szkoły i uczelnie w ramach realizowanego od 1999 r. prezydenckiego programu “Internet w szkołach”.

Komponent B2

Zadaniem podkomponentu B2 była …
… poprawa warunków i poziomu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenach wiejskich

 

Lokalnie, Aktywnie, Alternatywnie

Aktywna Wiosna 2007r. – „Lokalnie, Aktywnie, Alternatywnie” z Fundacją J&S Pro Bono Poloniae

 

Realizacja – 2007r.

 

Materklosy dziadka internetowa gratka

SENIORZY W AKCJI” to ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany przez towarzystwo inicjatyw twórczych “ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Małe granty

Program w ramach akcji “Szkoła z klasą” organizowany przez “Gazetę Wyborczą”, portal gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partner akcji: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  – 2 centra

Realizacja – 2006r.

Realizatorzy: dyrektor

Wsparcie dla szkoły – sprzęt komputerowy (2*(4 zestawy + urządzenie wielofunkcyjne

 

 

Nie wszystko jest tym na co wygląda

Realizacja – 2007/2008r.

Realizatorzy: Zespół Szkół w Lubiewie – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY”,  4 nauczycieli z Zespołu szkół w Bysławiu