Misyjny Konkurs Plastyczny „Uderzyć w dzwon”

Termin oddawania prac: do 30 marca 2022r.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu plastycznego na pracę określoną tematem konkursu: „Gdy myślę misje… Uderzyć w dzwon”, zwanego dalej Konkursem.

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie.

Głównym celem Konkursu jest uświadomienie dzieciom              i młodzieży faktu, że na świecie wiąż dzieje się wiele zła, które niszczy rodziny i społeczeństwa. Dlatego ich dzieciństwo nie jest radosne i beztroskie, a dużo ich rówieśników zamiast uczyć się
i stopniowo się rozwijać musi szybko stać się dorosłymi. Te złe rzeczy to ubóstwo, głód, brak edukacji, utrata rodziców i całych rodzin          w skutek wojen i konfliktów zbrojnych, chorób
i pandemii.

Ktoś musi UDERZYĆ W DZWON, aby ludzie obudzili się i zrozumieli, że tylko życzliwość, solidarność, szacunek do innych, wrażliwość na cudzą krzywdę, chęć mądrej pomocy mogą przerwać tę spiralę zła. Czynią tak misjonarze, którzy również dbają o to, aby zanieść potrzebującym Ewangelię i jej przesłanie.

 

Organizatorzy pragną aby uczestnicy Konkursu mieli świadomość, że od nich już dziś wiele zależy a w przyszłości będzie zależało bardzo dużo. Stając się wrażliwymi i lepszymi mogą zmienić na plus swoje środowisko, a jako dorośli mogą sprawić, że świat będzie lepszy a ludzie szczęśliwsi. Już czas UDERZYĆ W DZWON i zmienić świat na lepsze.

Prace powinny przedstawiać realizację hasła Konkursu: „Gdy myślę misje…Uderzyć w dzwon”. Organizator pozostawia Uczestnikom Konkursu pełną swobodę interpretacji tematu w zakresie wizji artystycznej. Praca jednak musi być bezpośrednio związana               z tematem Konkursu.

 

Warunki uczestnictwa

 

  1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.
  2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, nie grupowy. Prace zbiorowe, zniszczone, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie podlegają ocenie.
  4. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek malowany kredkami, ołówkiem, farbami, collage, wycinanka, wydzieranka, witraż lub wszelkie inne techniki umożliwiające prezentację na papierze). Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych. Prace plastyczne w postaci wydruku komputerowego nie będą podlegały ocenie.
  5. Praca plastyczna powinna być tematycznie związana z hasłem tegorocznego Konkursu czyli „Gdy myślę misje… Uderzyć w dzwon”.

Format A3, A4 – prace w innych formatach zostaną wyłączone z konkursu.

Praca nie może być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją, figurą. Prac nie należy oprawiać.

 

  1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które nie były wcześniej publikowane i nie brały udziału w innych konkursach.

 

  1. Konkurs organizowany jest jako plastyczny w kategoriach:

 

*  dzieci klas I – III

* dzieci klas IV – VI

* młodzież klas VII – VIII

 

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do Konkursu Plastycznego pt. „Gdy myślę misje… Uderzyć w dzwon” organizowanego przez Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie.

TERMIN: do 30 marca 2022 r.

Post Author: admin