INFORMACJA – WAŻNE!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Bysławiu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 05.10.2010 (Dz.U.Nr186, poz.1245 z 2010r.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego 30.04.2018r.(poniedziałek), 2.05.2018r. (środa) oraz 4.05.2018r.(piątek)  są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (na podst.§5 pkt 2 ppkt 3).

Autobusy w tych dniach nie będą dowoziły uczniów do szkołynie będzie czynna również stołówka szkolna.

 Zgodnie z § 6a w/w rozporządzenia  w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mają  możliwości zapewnienia opieki.

Post Author: admin