+48 512864161
sekretariat@spbyslaw.edu.pl

Najważniejsze wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty- dla rodziców i uczniów

Kategoria: 
Data: 
29 maja 2020

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 5. zdający
 6. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny)
 7. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję.
 8. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 10. Zdających, członków zespołów nadzorujących obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych, bądź korzystania z nich w trakcie egzaminu.
 11. Zdający może zostawić rzeczy osobiste w swojej szafce.
 12. Do sali egzaminacyjnej uczeń wchodzi jedynie z przyborami piśmiennymi i legitymacją szkolną. Może mieć przy sobie chusteczki higieniczne.
 13. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem), dodatkowo na matematyce każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki wykonuje się długopisem/piórem. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 14. Szkoła nie zapewni wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 15. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 16. Terminy egzaminów:

16 czerwca – wtorek – j.polski – 120 minut (uczniowie z dostosowaniami 180 minut)

17 czerwca – środa – matematyka – 100 minut ( ucz. z dostosowaniami 150 minut)

 • czerwca – czwartek – j.angielski – 90 minut (ucz. z dostosowaniami 135 minut)

Termin dodatkowy – 7 – 9 lipca 2020 r.

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

 1. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o 9.00. Uczniowie zgłaszają się do szkoły o godz. 8.30. Uczniowie dojeżdżający zgodnie z harmonogramem. Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczeni na egzamin.
 2. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
 3. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, wychodzi nie zakłócając pracy innym piszącym a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu
  w danej sali. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego (przewodniczącym jest zawsze nauczyciel naszej szkoły, zaś członkiem nauczyciel z innej placówki) mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 5. W przypadku ucznia chorującego na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, rodzic informuje o tym fakcie dyrektora do 10 czerwca 2020 r. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów jako „niepokojących”.
 6. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona dyrektorowi szkoły w przeddzień rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

 

 1. W przypadku:
 2. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
 3. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych
  w komunikacie o przyborach
 4. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu.
 5. Uczeń, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin ósmoklasisty
  z danego przedmiotu lub przedmiotów, przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie.
 6. Jeżeli podczas egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu (lub przedmiotów, jeżeli sytuacja powtarza się w kolejnych dniach przeprowadzania egzaminu) w terminie dodatkowym.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), unikają tworzenia się grup oraz mają zakryte usta i nos.

 

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 2. Egzamin będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi (co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku) oraz członkami zespołu nadzorującego.
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. W każdej sali egzaminacyjnej będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk.
 3. Jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać ust i nosa (ani maseczką, ani przyłbicą), rodzice ucznia przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej.

 

DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU

 1. Po wejściu do szkoły zdający, nauczyciele i pracownicy szkoły mają obowiązek zdezynfekować dłonie. Płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej.
 2. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas).
 3. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 4. W przypadku, gdy zdający źle się poczuje, wówczas będzie odprowadzony do gabinetu pielęgniarskiego lub izolatki (pomieszczenia specjalnie przygotowanego). O sytuacji zostaną niezwłocznie powiadomieni rodzice ucznia.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę
  z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

GODZINY SZKOLNE

Poniedziałek:
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

KONTAKT

ul. Kwiatowa 9
89-510 BYSŁAW
tel/fax 052-3349909 / kom. +48 512864161
sekretariat@spbyslaw.edu.pladres e-puap: /spbyslaw/SkrytkaESP
adres e-doreczenia: AE:PL-98144-42771-JCJAS-17
envelopephone-handsetchevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content